สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับของกระทรวงการคลัง 
เริ่มดำเนินงานในปี 2544 โดยปัจจุบันมีการดำเนินงานใน 2 ด้าน
1) ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยนโยบายในด้านต่าง ๆ และเป็นที่ปรึกษาโครงการ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน
2) จัดหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้กับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และจัดงานสัมมนาวิชาการ
ในรูปแบบ Online และ On-site ด้วยทีมงานมากประสบการณ์
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สวค. ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานต่างๆ
ในการดำเนินงานด้านวิจัยและฝึกอบรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานในการพัฒนาประเทศ
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

งานของเรา
Our Works

สวค. เป็นหน่วยงานที่ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลังได้ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา หมายเลข 1047 ระดับ 1
ในสาขาการเงิน สาขาอุตสาหกรรม สาขาการบริหารและการพัฒนาองค์กร และสาขาการวิจัยและการประเมินผล

สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับของกระทรวงการคลัง 
เริ่มดำเนินงานในปี 2544 โดยปัจจุบันมีการดำเนินงานใน 2 ด้าน
1) ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยนโยบายในด้านต่าง ๆ และเป็นที่ปรึกษาโครงการ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน
2) จัดหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้กับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และจัดงานสัมมนาวิชาการ
ในรูปแบบ online และ on-siteด้วยทีมงานมากประสบการณ์

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สวค. ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
ในการดำเนินงานด้านวิจัย และฝึกอบรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานในการพัฒนาประเทศ
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

งานของเรา
Fields of Work

สวค. เป็นหน่วยงานที่ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลังได้ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา
หมายเลข 1047 ระดับ 1 ในสาขาการเงิน สาขาอุตสาหกรรม สาขาการบริหารและการพัฒนาองค์กร
และสาขาการวิจัยและการประเมินผล

งานวิจัยและที่ปรึกษา
Research and Consulting Services

งานฝึกอบรม
Training Service

ประสบการณ์งานวิจัย
Research Experiences

มากกว่า

400
100
20
60
3,000
15


โครงการ

มากกว่า

400
100
20
60
3,000
15


หน่วยงานว่าจ้าง

ประสบการณ์กว่า

400
100
20
60
3,000
15


ปีเต็ม

ประสบการณ์งานอบรม
Training Experiences

มากกว่า

400
100
20
60
3,000
15


หลักสูตร

มากกว่า

400
100
20
60
3,000
15


ผู้เข้าอบรม

ประสบการณ์กว่า

400
100
20
60
3,000
15


ปีเต็ม

สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน: พลวัตรต่อการค้าการลงทุน

สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนเป็นหนึ่งประเด็นภูมิรัฐศาสตร์โลกที่สำคัญที่ส่งผลต่อการค้าการลงทุนโลกและไทย การดำเนินการและการตอบโต้ระหว่างสองประเทศในเป็นไปในลักษณะที่สหรัฐฯ เป็นทีมรุก (Offense) และจีนเป็นทีมรับ (Defense) วรรณสินท์ สัตยานุวัตร์สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง20 กุมภาพ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนเป็นหนึ่งประเด็นภูมิรัฐศาสตร์โลกที่สำคัญที่ส่งผลต่อการค้าการลงทุนโลกและไทย การดำเนินการและการตอบโต้ระหว่างสองประเทศในเป็นไปในลักษณะที่สหรัฐฯ เป็นทีมรุก (Offense) และจีนเป็นทีมรับ (Defense)

ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และการบริหารจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เป็นปัญหาที่ประชาคมโลกรับผลกระทบทางลบร่วมกัน การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะนำมาสู่ผลกระทบต่อภาคเกษตรทั้งการเพาะปลูกและปศุสัตว์ของไทยและของโลก รวมถึงการบันทอนคุณภาพการดำรงชีวิตของมนุษย์ที่จะประสบระดับความรุนแรงจะมีมากขึ้นและระดับความถี่จะสูงขึ้น วรรณสินท์ สัตยานุวัตร์สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เป็นปัญหาที่ประชาคมโลกรับผลกระทบทางลบร่วมกัน ตั้งแต่ที่ผลทางตรงกับประเทศไทย ได้แก่ปัญหาแล้ง พายุฝน

March 4, 2024 - March 25, 2024
หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 6
หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 6
ร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรในทุกระดับ ผ่านการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะนักยุทธศาสตร์ทั้งเชิงรุกเพื่อเน้นการพัฒนาทักษะการมองอนาคต เข้าใจการเปลี่ยนแปลง เชิงวิเคราะห์ เพื่อเน้นการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม โอกาส และภัยคุกคาม และเชิงปฏิบัติ เพื่อเน้นการพัฒนาทักษะการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เป็นรูปธรรมและสามารถติดตามและประเมินผลได้ เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล [...]
February 13, 2024 - February 22, 2024
หลักสูตรพัฒนาทักษะการบริหาร สำหรับผู้นำรุ่นใหม่: Executive Program for Young Professionals (EYP) รุ่นที่ 7
หลักสูตรพัฒนาทักษะการบริหาร สำหรับผู้นำรุ่นใหม่: Executive Program for Young Professionals (EYP) รุ่นที่ 7
ด้วยเป้าหมายที่ต้องการส่งเสริม พัฒนาการต่อยอดองค์ความรู้ และเพิ่มขีดความสามารถให้กับบุคลากรรุ่นใหม่ขององค์กร สวค. จึงได้ออกแบบหลักสูตรพัฒนาทักษะการบริหาร สำหรับผู้นำรุ่นใหม่ (Executive Program for Young [...]
November 14, 2023 - November 28, 2023
หลักสูตรเสริมสร้างความพร้อมนักบริหารระดับต้น : Management Preparation Program (M-PREP) รุ่นที่ 5
หลักสูตรเสริมสร้างความพร้อมนักบริหารระดับต้น : Management Preparation Program (M-PREP) รุ่นที่ 5
ผู้บริหารระดับต้น ถือเป็นกลุ่มทรัพยากรบุคคลที่สำคัญต่อการช่วยเพิ่มผลผลิตขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีทักษะในการบริหารและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที และยังจำเป็นต้องมีความรู้ มีทักษะในการบริหารจัดการ และสามารถเป็นตัวกลางในการประสาน เชื่อมโยงคำสั่งจากผู้บริหาร สู่ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ ร่วมพัฒนาขีดความสามารถของผู้บริหารระดับต้น และเสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ [...]
July 31, 2023
สัมมนาวิชาการ (ออนไลน์) เปิดประสบการณ์ Public Private Partnerships โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก (EECa)
สัมมนาวิชาการ (ออนไลน์) เปิดประสบการณ์ Public Private Partnerships โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก (EECa)
สัมมนาวิชาการ (ออนไลน์) เปิดประสบการณ์ Public Private Partnerships โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก (EECa) สิ่งที่จะได้รับจากการสัมมนา เรียนรู้รูปแบบการจัดทำโครงการฯ [...]