สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับของกระทรวงการคลัง 
เริ่มดำเนินงานในปี 2544 โดยปัจจุบันมีการดำเนินงานใน 2 ด้าน
1) ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยนโยบายในด้านต่าง ๆ และเป็นที่ปรึกษาโครงการ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน
2) จัดหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้กับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และจัดงานสัมมนาวิชาการ
ในรูปแบบ Online และ On-site ด้วยทีมงานมากประสบการณ์
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สวค. ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานต่างๆ
ในการดำเนินงานด้านวิจัยและฝึกอบรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานในการพัฒนาประเทศ
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

งานของเรา
Our Works

สวค. เป็นหน่วยงานที่ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลังได้ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา หมายเลข 1047 ระดับ 1
ในสาขาการเงิน สาขาอุตสาหกรรม สาขาการบริหารและการพัฒนาองค์กร และสาขาการวิจัยและการประเมินผล

สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับของกระทรวงการคลัง 
เริ่มดำเนินงานในปี 2544 โดยปัจจุบันมีการดำเนินงานใน 2 ด้าน
1) ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยนโยบายในด้านต่าง ๆ และเป็นที่ปรึกษาโครงการ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน
2) จัดหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้กับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และจัดงานสัมมนาวิชาการ
ในรูปแบบ online และ on-siteด้วยทีมงานมากประสบการณ์

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สวค. ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
ในการดำเนินงานด้านวิจัย และฝึกอบรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานในการพัฒนาประเทศ
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

งานของเรา
Fields of Work

สวค. เป็นหน่วยงานที่ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลังได้ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา
หมายเลข 1047 ระดับ 1 ในสาขาการเงิน สาขาอุตสาหกรรม สาขาการบริหารและการพัฒนาองค์กร
และสาขาการวิจัยและการประเมินผล

งานวิจัยและที่ปรึกษา
Research and Consulting Services

งานฝึกอบรม
Training Service

ประสบการณ์งานวิจัย
Research Experiences

มากกว่า

400
100
20
60
3,000
15


โครงการ

มากกว่า

400
100
20
60
3,000
15


หน่วยงานว่าจ้าง

ประสบการณ์กว่า

400
100
20
60
3,000
15


ปีเต็ม

ประสบการณ์งานอบรม
Training Experiences

มากกว่า

400
100
20
60
3,000
15


หลักสูตร

มากกว่า

400
100
20
60
3,000
15


ผู้เข้าอบรม

ประสบการณ์กว่า

400
100
20
60
3,000
15


ปีเต็ม

พิธีเปิดหลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ (นคอ.) รุ่นที่ 14

บรรยากาศพิธีเปิดหลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ (นคอ.) รุ่นที่ 14 จัดโดยสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง หลักสูตรฯนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารที่เข้าร่วมหลักสูตรฯ ได้พัฒนาทักษะและเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาพรวมของเศรษฐกิจและนโยบายการคลังของประเทศ รวมถึงการดำเนินนโยบายการคลังที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาเพื่อให้สอดรับกับพลวัตของเศรษฐกิจ และเพิ่มเติมความรู้ที่ทันสมัยเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารจัดการงานขององค์กรได้อย่างมืออาชีพ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการและผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชนอื่น ๆ ที่เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรฯ โดยได้รับเกียรติจาก

สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน: พลวัตรต่อการค้าการลงทุน

สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนเป็นหนึ่งประเด็นภูมิรัฐศาสตร์โลกที่สำคัญที่ส่งผลต่อการค้าการลงทุนโลกและไทย การดำเนินการและการตอบโต้ระหว่างสองประเทศในเป็นไปในลักษณะที่สหรัฐฯ เป็นทีมรุก (Offense) และจีนเป็นทีมรับ (Defense) วรรณสินท์ สัตยานุวัตร์สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง20 กุมภาพ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนเป็นหนึ่งประเด็นภูมิรัฐศาสตร์โลกที่สำคัญที่ส่งผลต่อการค้าการลงทุนโลกและไทย การดำเนินการและการตอบโต้ระหว่างสองประเทศในเป็นไปในลักษณะที่สหรัฐฯ เป็นทีมรุก (Offense) และจีนเป็นทีมรับ (Defense)

ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และการบริหารจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เป็นปัญหาที่ประชาคมโลกรับผลกระทบทางลบร่วมกัน การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะนำมาสู่ผลกระทบต่อภาคเกษตรทั้งการเพาะปลูกและปศุสัตว์ของไทยและของโลก รวมถึงการบันทอนคุณภาพการดำรงชีวิตของมนุษย์ที่จะประสบระดับความรุนแรงจะมีมากขึ้นและระดับความถี่จะสูงขึ้น วรรณสินท์ สัตยานุวัตร์สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เป็นปัญหาที่ประชาคมโลกรับผลกระทบทางลบร่วมกัน ตั้งแต่ที่ผลทางตรงกับประเทศไทย ได้แก่ปัญหาแล้ง พายุฝน

June 10, 2024 - July 2, 2024
หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 6
หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 6
ร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรในทุกระดับ ผ่านการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะนักยุทธศาสตร์ทั้งเชิงรุกเพื่อเน้นการพัฒนาทักษะการมองอนาคต เข้าใจการเปลี่ยนแปลง เชิงวิเคราะห์ เพื่อเน้นการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม โอกาส และภัยคุกคาม และเชิงปฏิบัติ เพื่อเน้นการพัฒนาทักษะการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เป็นรูปธรรมและสามารถติดตามและประเมินผลได้ เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล [...]
June 28, 2024 - June 30, 2024
โครงการศึกษาดูงานสภาพเศรษฐกิจและศึกษามาตรการภาษีกระตุ้นการท่องเที่ยวและการค้าเมืองรอง
โครงการศึกษาดูงานสภาพเศรษฐกิจและศึกษามาตรการภาษีกระตุ้นการท่องเที่ยวและการค้าเมืองรอง
ร่วมเสริมสร้างความเข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบันของเศรษฐกิจในพื้นที่ และ การประยุกต์ใช้มาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ขยายโอกาสทางเศรษฐกิจจากเมืองหลักไปสู่เมืองรองและชนบท รวมถึงการสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่นและการเพิ่มศักยภาพทางการท่องเที่ยวของพื้นที่ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำและกระจายความมั่งคั่งอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคที่มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยว และ การค้า อาทิ [...]